10 อันดับซอฟต์แวร์บัญชี ยอดนิยม

10 อันดับซอฟต์แวร์บัญชี ยอดนิยม

ปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป คืออะไร?

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางบัญชี ประมวลผล และแสดงผลในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้รับการพัฒนาขึ้นเนื่องจากแต่เดิมเราจะทราบข้อมูลทางบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว แล้วฝ่ายบัญชีจึงนำข้อมูลมาบันทึก ประมวลผล ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นเดือน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หลายครั้งทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า มีกำไร หรือขาดทุนเท่าไหร่ในตอนที่จำเป็นต้องวางแผนการทำงาน จึงทำให้งานออกมาไม่ดีพอ เช่น ไม่รู้ข้อมูลทางบัญชีจึงไม่รู้ว่าควรตุนสินค้าและวัตถุดิบไว้แค่ไหน แต่โปรแกรมบัญชีจะช่วยในการบันทึกและประมวลผลได้ทันที

ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปยังได้รับการพัฒนามาให้เหมาะกับธุรกิจ SME ที่เป็นธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก การใช้โปรแกรมบัญชีจะช่วยลดต้นทุนในการจ้างนักบัญชี และทำให้การทำบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งานในธุรกิจได้ เช่น โปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมสต็อก และถ้าต้องการติดตั้งส่วนอื่นๆ เพิ่ม ก็สามารถซื้อมาติดตั้งเพิ่มได้ เช่น โปรแกรมการขาย เป็นต้น

ข้อดีของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

1. ช่วยพัฒนาองค์กร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นสามารถวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจได้ว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใดได้ โดยใช้ตัวเลขทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ โดยตัวเลขแต่ละบัญชีสามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารได้รู้และทราบได้อย่างรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และข้อมูลจุดนี้สามารถทำให้ผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. ได้ข้อมูลแม่นยำ

ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นทำให้การทำงานนั้นมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการตัดสินใจด้านงานบริหารต่างๆ โดยในอดีตการทำบัญชีจะทำด้วยสมุดบัญชี 7 เล่ม และใช้ลายมือนักบัญชีเป็นผู้ลงบัญชี ก่อนทำการ Post บัญชีเพื่อทำการปิดบัญชี ให้ผู้บริหารได้ทราบฐานะทางการเงินและกำไรหรือขาดทุนในแต่ละงวดเป็นเท่าไร ซึ่งขั้นตอนในการทำบัญชีแบบเก่าจะทำให้เกิดปัญหาการผิดผลาดของตัวเลขได้ ที่ไม่สามารถทำให้ตัวเลขที่ทำการปิดบัญชีดุลได้ ทำให้เกิดการล้าช้ามาทบทวนตัวเลขใหม่ว่า Post ผิดบัญชี หรือ ใส่จำนวนตัวเลขที่ผิดพลาดกันแน่ ต่างจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการผิดพลาดทางตัวเลขได้น้อยกว่าการทำด้วยมือเป็นอย่างมาก

3. เป็นผู้นำในธุรกิจ

การสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ สามารถสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจให้กับเราได้ โดยเราจะใช้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ในการนำข้อมูลตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์จุดต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันว่ามีการเติบโตไปในทิศทางใด เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจตัวเองว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใดให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งในธุรกิจ ยกตัวอย่่างเช่น การออกแบบค่าการตลาด , การส่งเสริมการขาย , การเพิ่มยอดขาย , การลดต้นทุน และ การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการดูแนวโน้มของธุรกิจของเราได้ทั้งสิ้น

4. ทำงานได้รวดเร็ว

อีกข้อสำคัญคือโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นจะช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการป้อนข้อมูลในทุกวัน ซึ่งสามารถทำงานตามที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็ว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอีกด้วย

5. ลดกำลังคน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

โปรแกรมสำเร็จรูปนั้นช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคนในฝ่ายบัญชีลง โดยเปลี่ยนเป็นให้ทุกฝ่ายในองค์กรนั้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปแทน ทำให้แต่ละฝ่ายตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงาน ดังนั้นองค์กรจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม และบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

6. จัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น

เรื่องภาษีที่ค่อนข้างยุ่งยากนั้น โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยให้การทำงานเรื่องภาษีนั้นง่ายดายขึ้นกว่าเดิม จากอดีตที่ใช้การทำบัญชีด้วยมือซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าและผิดพลาด ผู้ประกอบการอาจเกิดปัญหาการเสียภาษีไม่ถูกต้องและล่าช้า ซึ่งนำมาซึ่งค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคดีอื่นๆ ตามมาจากความผิดพลาดเหล่านั้น แต่ถ้าเราใช้ระบบสาระสนเทศมาทำบัญชี จะทำให้ลดความผิดพลาดตรงจุดนี้ลง

โปรแกรมบัญชี CD ORGANIZER

ซอฟต์แวร์

CD Organizer เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเพราะเปิดบริการมาแล้วเกือบ 30 ปีมีลูกค้ามอบความไว้วางใจเลือก ใช้มาแล้วเกือบ 20,000 ราย ทางบริษัทมีจุดเด่นที่เป็นโปรแกรมบัญขี ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อความที่หน้าจอการทำงานและ รายงานที่พิมพ์แสดงออกมา
ให้ตรงกับธุรกิจของผู้ใช้งานเสมือนว่าเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้นมาเอง จึงใช้งานได้ถุกใจตรงกับความต้องการ
CD Organizer ได้รวมบริการประยุกต์การใช้งาน / จัดรูปแบบรายงาน / อบรมการใช้งานรวมอยู่ในราคาขายนี้แล้วซึ่งถือว่าคุ้มมากสำหรับผู้ซื้อ(ใน กรุงเทพ บริการถึงสถานที่ทำงานของ ลูกค้า รวม6ครั้ง ฟรี)
ทางบริษัทได้รับความเชื่อถือจาก สื่อมวลชนต่างๆไปออกรายการมากมายทั้งรายการ TV วิทยุ และ หนังสือพิมพ์
CD Organizerเป็นโปรแกรมบัญขีที่มีระบบต่างๆให้เราเลือกครบวงจร เช่่น ระบบ ซื้อ-ขาย, จองซื้อ-ขาย, รับ-จ่ายเงิน และเช็ค บริการสต็อกสินค้า, ยอดขาย, และต้นทุน, ระบบ บัญชี-งบการเงิน รวมทั้ง ระบบ ERP , POS ,Payroll และ บัญชีค่าเสื่อมทรัพย์สิน

จึงนับได้ว่า CD Organizer เป็นโปรแกรมบัญขีที่จะทำให้การทำงานของบริษัทรวดเร็วและมีประสิทธิภาคพ ช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้บริหารสามารถทำการค้าต่อสู้กับคู่แข่งในโลกสมัยที่มีการแข่งขันกันสูงเช่นนี้ได้

โทร 02-370-1955-6
Website: www.cd-organizer.com
Line OA @cd-organizer


โปรแกรมบัญชี AccCloud

unnamed

โปรแกรมบัญชีและซอพแวร์บัญชีที่มีความสามารถเทียบเท่าท่าโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ ราคาประหยัด เหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วระยะหนึ่งและกำลังเริ่มคิดว่าจะลงทุนกับโปรแกรมทางบัญชีหรือไม่

Website: www.acccloud.co

facebook: facebook.com/acccloud.co


โปรแกรมบัญชี Business plus

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมทางบัญชีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด SMEs แห่งชาติประจำปี 2552 ประเภทธุรกิจและ Software & Application ดังนั้นจึงรับรองได้เลยว่าเป็นแบบบบซอฟแวร์บัญชีและโปรแกรมบัญชีที่มีคุณภาพแน่นอน อีกทั้งยังมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรทุกรูปแบบ

Website:www.businessplus.co.th

facebook: facebook.com/businessplusERP


โปรแกรมบัญชี etoday Cloud

ซอฟต์แวร์บัญชี

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้า สต็อค ซื้อ ขาย บัญชี บนคลาวด์ มีระบบ Real Time ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีอย่างเที่ยงตรง และมีความแม่นยำสูง รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยมาตรฐานเดียวกับ VISA, Master Card

Website: www.eflowsys.com

facebook: facebook.com/Eflowsys


โปรแกรมบัญชี QuickBooks

บัญชี

ซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ทางออนไลน์ผ่านทางทั้ง Computer, Tablet และ Smartphone เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก สามารถตอบโจทย์การทำบัญชีพื้นฐานได้อย่างครบถ้วนเช่นการออก Invoice โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน the cloud

Website: quickbooks.intuit.com


โปรแกรมบัญชี ควอดราเทคโนโลยี

โปรแกรมซอฟต์แวร์แบบสำเร็จ

บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545

เพื่อสร้างระบบ ERP ซึ่งเป็นระแบบซอฟแวร์การบัญชีหรือโปรแกรมการบัญชีโดยฝีมือคนไทย เพื่อตอบสนองทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดครองและสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานไปตามความเหมาะสมขององค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ มุ่งมั่นเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนกับองค์กร

Website: www.quadtech.co.th

facebook: facebook.com/QUADRA-TECHNOLOGY


โปรแกรมบัญชี Peak

ซอฟต์แวร์บัญชี

โปรแกรมบัญชีหรือซอฟแวร์บัญชีจาก “พีค” มีนโยบายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสระดับเดียวกับธนาคารชั้นนำ และลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจจำนวน 1,000 ราย โดดเด่นด้วยความใช้งานง่าย

Website: peakengine.com

facebook: facebook.com/peakengine


โปรแกรมบัญชี Freshbooks

ซอฟต์แวร์บัญชี

ซอฟแวร์บัญชีที่สามารถตอบโจทย์งานธุรกิจขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานของคุณทั้งง่ายและปลอดภัยด้วยระบบบัญชีที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนกระดาษอีกด้วย

Website: www.freshbooks.com

facebook: facebook.com/FreshBooks


โปรแกรมบัญชี Doublepine

ซอฟต์แวร์บัญชี

ทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของการทำโปรแกรมบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมจะให้บริการโปรแกรมบัญชีและซอฟแวร์บัญชีเพื่อให้การทำงานขององค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ หมดห่วงทั้งในเรื่องซอฟแวร์บัญชี ERP ซื้อ- ขาย สต๊อคและบัญชี จับต้นทุนและรายงานการวิเคราะห์

Website:www.doublepine.co.th

facebook: facebook.com/mac5enterprise


โปรแกรมบัญชี Flow Account

ซอฟต์แวร์บัญชี

ระบบบัญชีออนไลน์ที่เหมาะสำหรับ Startup เมืองไทยเป็นอย่างมาก ช่วยในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร และดูแล Flow ของเอกสารให้เป็นไปตามระบบ สามารถเข้าใช้งานที่ไหนก็ได้ ภายใต้รูปแบบที่สวยงามน่าใช้

Website: flowaccount.com

facebook: facebook.com/flowaccount


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best Brand
Logo